български english  
   
  цели > декларация > сертификати  
Описание на дейността и техническите възможности на фирмата

ЕООД “Стройкомерс – ТТ” гр. Търговище е основана на 26.11.2001 г. с основен предмет на дейност високо и ниско строителство, ремонтно-възстановителни работи. Фирмата е юридическо продължение на ЕТ “Стройкомерс – Т. Р.”, създадена през 1992 г.
Мениджърският екип на компанията залага на управление, осигуряващо постоянно и трайно подобрение във всички направления на дейността. Високият професионализъм на екипа от специалисти, умело воден от добрия мениджмънт, утвърждава ЕООД “Стройкомерс – ТТ” като една от водещите строителни фирми в североизточна България, специализирала се в следните направления:
жилищно строителство – приблизително 30 000 м2 на територията на гр. Варна: три жилищни сгради, възложени от инвеститора „Корабоимпекс”; приблизително 10 000 м2 на територията на гр. Търговище: два собствени инвеститорски проекта - четириетажна жилищна сграда намираща се на ул.”Петра” и четириетажна жилищна сграда построена на ул. „Ст.Куцаров”; сграда за търговско-обслужваща дейност с възложител Орлин Алексиев, пететажна жил.сграда с възложител „Сити Билдинг 64”ЕООД и др .
производствено – техническо строителство – завод за производство на панелни радиатори „Корадо” в гр.Стражица, завод за акумулатори „Енерсис”АД в гр.Търговище, млекопреработвателно предприятие „Младост” в гр.Търговище, млекопреработвателно предприятие „Си Ви Ес” в гр.Омуртаг и Производствен център ССНВС АД в гр.Търговище;
културно – битово и административно строителство: метанстанция в гр.Търговище, диагностичен пункт за смяна на масла в гр.Търговище, пристройка и надстройка на II вътрешно отделение в МБАЛ гр.Търговище, преустройство и реконструкция на банкови офиси на „Райфайзен банк” ЕАД в гр.Попово и в гр.Търговище, ДЗИ в гр.Търговище, административна сграда на „Пътинженеринг-Т”ЕАД в гр.Търговище, супермаркет „Лора Х”ЕООД в гр.Търговище, ремонт на шест училища, осем читалища и четири детски градини на територията на община Попово, ясла в община Исперих и две училища в община Антоново и др.;
селско – стопанско строителство: кравеферми в с.Осиково, с.Медовина и в с.Априлово и др. обекти;
цялостно изграждане на 20 000 м2 покриви – конструкции /метални, дървени/, обшивки, препокривания и хидроизолации на територията на общините Търговище, Попово, Исперих, Шумен, Лясковец, Варна, Каолиново, Каспичан, Смядово и др.;
водопроводи PEHD и канализации: канализация гл.колектор II в гр.Исперих, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр.Търговище, изграждане на улични водопроводи в с.Йонково, община Исперих, реконструкция на водопровод от О.К. 17 до ПС, Ясаците в с.Крепча, община Опака, канализация в кв.Дружба, гр.Нови Пазар и др.;
пътно – ремонтни, аварийно – възстановителни и хидромелиоративни СМР: корекция на р.”Поповска” в гр.Попово, възстановяване на мост над р.Кара дере в с.Стара речка, изграждане на подпорни съоръжения и възстановяване на пътното платно и отводнителните съоръжения на IV – 21433 в с.Лудогорци, община Исперих, възстановяване на общински път IV 20454 в с.Манастирца, община Попово, ремонт и реконструкция на улици в гр.Попово, гр.Търговище, гр.Нови Пазар, гр.Исперих и четвъртокласна пътна мрежа на община Търговище;
топлоизолации на сгради, разположени на територията на общините Търговище, Попово и Исперих.

Цели на компанията
оптимално ефективна организация, ръководство и контрол на процесите на СМР и спомагателните дейности;
осигуряване пълна удовлетвореност на клиентите;
приемане само на поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
срочно и качествено изпълнение на крайния продукт;
успешно усвояване и внедряване на съвременни технологии и нови материали;
установяване на трайни и коректни взаимоотношения с партньорите на дружеството;
поддържане на ефективна обратна връзка с клиентите на компанията с цел непрекъснато повишаване качеството на нашите продукти и услуги.

Управленският екип на ЕООД “Стройкомерс – ТТ” гарантира изпълнението на фирмената политика и цели, като ангажимент към своите клиенти, чрез осигуряване на:
мотивиран и висококвалифициран персонал;
съвременни, поддържани и развивани производствена база и механизация.

В ЕООД “Стройкомерс – ТТ” работят 250 човека, като голяма част от тях са квалифицирани работници с опит и 25 човека висококвалифициран административно-технически персонал.

Фирмата разполага със собствени офиси и производствено-складови бази в гр. Търговище /склад, гаражи, дърводелски и железарски цех и арматурен двор/ и в гр. Попово. Оборудвана е приобектна база и в гр. Исперих.
Състав на автопаркът : строителна механизация /инженерна техника, специализирани автомобили, товаръчна техника/, специализирана строителна техника и товарни и лекотоварни камиони.

От 01.02.1999 г. ЕООД “Стройкомерс – ТТ” е член на Камарата на строителите в България , а от 2008 г. е вписана в Централния професионален регистър на строителя, съгласно ЗКСБ, в съответните групи :

І-ва група – високо строителство е прилежащата им инфраструктура – от първа до пета категория;
ІІ-ра група – транспортна инфраструктура – от първа до четвърта категория;

ІІІ-група – енергийна инфраструктура – от втора категория;
ІV-та група – благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда – от първа до трета категория.
V – та група – отделни видове СМР съгласно НКИД

От месец ноември 2005 г. ЕООД “Стройкомерс – ТТ” е сертифицирана по международния стандарт за управление на качеството - ISO 9001:2000, а от месец февруари 2008 г. и по международна спецификация за системите за управление на здравословните и безопасни условия на труд - OHSAS 18001:2002. През месец май 2009 г. към системата се интегрира и система за управление на околната среда – ISO 14001:2004.

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА РЪКОВОДСТВОТО
НА “СТРОЙКОМЕРС - ТТ” ЕООД гр. Търговище

Декларираме, че ще работим с всички сили за постигане на поставените цели в Политиката по качеството, здравословни и безопасни условия на труд и околната среда и ще подчиним всички наши възможности и способностите на персонала за тяхното реализиране.
Заявяваме, че ще осигурим пълно информиране и разясняване на персонала на дружеството за провежданата политика по качеството, здравословни и безопасни условия на труд и околната среда и поставените цели в нея.
Всички наши управленски решения ще бъдат подчинени на политиката по качеството, здравословни и безопасни условия на труд и околната среда и поставените цели, които ще следваме и поддържаме на всички нива в дружеството.
Декларираме, че непрекъснато ще работим за повишаване на ефективността на Интегрираната система за управление и ще използваме всички финансови и трудови ресурси за повишаване на престижа на “СТРОЙКОМЕРС - ТТ” ЕООД гр. Търговище.

 

Политика по качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда

Водено от убеждението, че просперитетът, запазването и разширяването на вече завоюваните пазарни позиции и конкурентноспособността се гарантират от високият професионализъм, точните преценки на пазара и изпреварващите предвиждания за изискванията на клиентите, ръководството на “Стройкомерс – ТТ” ЕООД отчита управлението на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда като елемент с първостепенно значение за цялостната дейност на фирмата.
Отличителна характеристика на нашата философия и практика е осъществяването на управление, осигуряващо постоянно и трайно подобрение във всички направления на работата ни. В този смисъл се ангажираме с провеждането на следната Политика по качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда:
Изпълняване изискванията и осигуряване на пълна удовлетвореност на клиентите на базата на проучване, анализ и разбиране на нуждите и очакванията им.
Приемане само на поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално.
Поддържане на баланс между високо качество и достъпна цена.
Осъществяване на дейностите във фирмата при строго спазване на всички национални и европейски закони, стандарти и предписания.
Осигуряване на подходящо подбран и висококвалифициран персонал, убеден в необходимостта от непрекъснато развитие и подобряване на Интегрираната система за управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда.
Утвърждаване на човешкият ресурс като основен чрез системно обучение, непрекъснато повишаване на квалификацията и мотивиране на персонала за отговорно поведение и действия, за участие в подобряване качеството на процесите, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда, за споделяне и обсъждане на знания, практически опит и проблеми.
Установяване на трайни взаимоизгодни отношения с контрагентите на фирмата с цел увеличаване на възможностите за създаване на добавена стойност на продуктите и услугите.
Повишаване непрекъснато качеството на нашите продукти и услуги на основата на анализиране на резултатите от дейността и поддържане на ефективна обратна връзка с клиентите на компанията и измерване на тяхната удовлетвореност.
Ръководството на „Стройкомерс-ТТ”ЕООД създава такива условия на труд, които да не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на фирмата, като за тази цел прилага принципа на превантивност, състоящ се в предприемане на мерки за предотвратяване и недопускане на професионални рискове. Мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се разработват и внедряват във всички фази на инвестиционния процес, като по този начин най-големите рискове се отстраняват предварително.
Фирмата се стреми към опазване на околната среда чрез намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми, наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда, прилагане на най-добрите техники и технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно.
Осъзнавайки факта, че качеството е решаващ фактор в конкурентната борба, а управлението на качеството, поддържането на здравословни и безопасни условия на труд и околната среда е вярното средство за завоюване на пазарни позиции и опазване здравето на персонала, считаме, че разработването, внедряването, сертифицирането и поддържането на ефективна Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2001, БДС EN ISO 14001:2005 и OHSAS 18001:2002 е ключът към икономическия растеж и просперитета на фирмата.

 

СЕРТИФИКАТИ

       
EN-ISO 9001
 
EN-ISO-14001
 
OHSAS 18001
   
 
   
  SA 8000 : 2008    
   
 
Stroikomers-TT (c) 2010 All rights reserved Design by Reclama Shop